Jigokuraku Wiki
Jigokuraku Wiki

Gabimaru (画眉丸 Gabimaru?) could refer to:

  • Gabimaru, the main protagonist of the Jigokuraku series.
  • Shija, the next chosen successor to the name "Gabimaru the Hollow".
  • Gabimaru, the predecessor of the current "Gabimaru the Hollow".
  • Gabimaru the Hollow, the alias of Iwagakure's strongest shinobi.